競渡歌

作者: 唐代    張建封


五月五日天晴明,楊花繞江啼曉鶯。
使君未出郡齋外,江上早聞齊和聲。
使君出時皆有準,馬前已被紅旗引。
兩岸羅衣破暈香,銀釵照日如霜刃。
鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。
棹影斡波飛萬劍,鼓聲劈浪鳴千雷。
鼓聲漸急標將近,兩龍望標目如瞬。
坡上人呼霹靂驚,竿頭彩掛虹蜺暈。
前船搶水已得標,后船失勢空揮橈。
瘡眉血首爭不定,輸岸一朋心似燒。
只將輸贏分罰賞,兩岸十舟五來往。
須臾戲罷各東西,競脫文身請書上。
吾今細觀競渡兒,何殊當路權相持。
不思得岸各休去,會到摧車折楫時。

wǔ yuè wǔ rì tiān qíng míng ,yáng huā rào jiāng tí xiǎo yīng 。五月五日天晴明,楊花繞江啼曉鶯。
shǐ jun1 wèi chū jun4 zhāi wài ,jiāng shàng zǎo wén qí hé shēng 。使君未出郡齋外,江上早聞齊和聲。
shǐ jun1 chū shí jiē yǒu zhǔn ,mǎ qián yǐ bèi hóng qí yǐn 。使君出時皆有準,馬前已被紅旗引。
liǎng àn luó yī pò yūn xiāng ,yín chāi zhào rì rú shuāng rèn 。兩岸羅衣破暈香,銀釵照日如霜刃。
gǔ shēng sān xià hóng qí kāi ,liǎng lóng yuè chū fú shuǐ lái 。鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。
zhào yǐng wò bō fēi wàn jiàn ,gǔ shēng pī làng míng qiān léi 。棹影斡波飛萬劍,鼓聲劈浪鳴千雷。
gǔ shēng jiàn jí biāo jiāng jìn ,liǎng lóng wàng biāo mù rú shùn 。鼓聲漸急標將近,兩龍望標目如瞬。
pō shàng rén hū pī lì jīng ,gān tóu cǎi guà hóng ní yūn 。坡上人呼霹靂驚,竿頭彩掛虹蜺暈。
qián chuán qiǎng shuǐ yǐ dé biāo ,hòu chuán shī shì kōng huī ráo 。前船搶水已得標,后船失勢空揮橈。
chuāng méi xuè shǒu zhēng bú dìng ,shū àn yī péng xīn sì shāo 。瘡眉血首爭不定,輸岸一朋心似燒。
zhī jiāng shū yíng fèn fá shǎng ,liǎng àn shí zhōu wǔ lái wǎng 。只將輸贏分罰賞,兩岸十舟五來往。
xū yú xì bà gè dōng xī ,jìng tuō wén shēn qǐng shū shàng 。須臾戲罷各東西,競脫文身請書上。
wú jīn xì guān jìng dù ér ,hé shū dāng lù quán xiàng chí 。吾今細觀競渡兒,何殊當路權相持。
bú sī dé àn gè xiū qù ,huì dào cuī chē shé jí shí 。不思得岸各休去,會到摧車折楫時。

提示:拼音為程序生成,因此多音字的拼音可能不準確。

競渡歌作者: 張建封

相關推薦

  • 張建封
  • 端午節
国内真实愉拍系列在线|2021精品亚洲中文字幕|久久免费福利视频|日本阿v免视频